พระราชประวัติ ร. 1 - ร. 9
โพสเมื่อ โดย meta2535


       

9 รัชกาล

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

      ร.1 องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 ตรงกับวันพุธ  แรม 5 ค่ำ เดือน 4 ปีมะโรง ได้รับราชการ ตั้งแต่  สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี เป็นพระยาราชนรินทรในกรมพระตำรวจ เจ้าพระยาจักรีและสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกสมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในสมัยกรุงธนบุรี ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงสยาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ทรงย้ายเมืองหลวงจาก กรุงธนบุรีมาเป็นกรุงเทพมหานครเริ่มสร้างพระบรม มหาราชวังและสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต เสร็จในปี พ.ศ. 2327

     ทรงเป็นนักรบและตรากตรำการสงครามมา ตั้งแต่ปลายสมัย กรุงศรีอยุธยา ตลอดสมัยกรุงธนบุรี

และในรัชสมัยของพระองค์เอง ในด้านการศาสนา ได้โปรดให้มีการสังคายนา ชำระพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถา ฎีกา ฯลฯ ณ วัดมหาธาตุ โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างหอมณเฑียรธรรมขึ้นในบริเวณวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง สำหรับเป็นที่เก็บคัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนา และทรงจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เรียบร้อย

     พระราชานุกิจ (กิจวัตรประจำวัน) ของพระองค์ ตลอดรัชสมัย เป็นที่น่าประทับใจ พระองค์ทรงงาน

ตั้งแต่เช้าตรู่ จนดึกดื่นทุกวันมิได้ขาด เริ่มตั้งแต่ ทรงบาตรถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ฟังรายงานจากพระคลังมหาสมบัติ ออกรับพระ บรมวงศานุวงศ์ และขุนนาง ฟังรายงานและ วินิจฉัยคดีจาก จางวางและปลัดกรมตำรวจ วินิจฉัยเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งข้าราชการจากฝ่ายทหารและพลเรือน แล้วจึงเสวยพระกระยาหารเช้า แล้วพบข้าราชการฝ่ายใน หลังพระกระยาหารค่ำ ทรงฟังพระธรรมเทศนาฟังรายงานการใช้จ่ายเงินคลัง การก่อสร้าง เสร็จแล้วเสด็จออกรับขุนนาง ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนกรมท่านำใบบอกหัวเมืองมากราบทูลทรงวินิจฉัย ปัญหาต่าง ๆ อยู่จน 4 ทุ่ม หรือดึกกว่านั้น แล้วจึงเสด็จขึ้น

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

        ร.2 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 พระนามเดิมว่า ฉิม เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  มหาราช ก่อนขึ้น  ครองราชย์  ทรงดำรงพระยศเป็น เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ตำแหน่งพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระองค์มีความสามารถทางอักษรศาสตร์เป็นอย่างดี ทรงร่วมนิพนธ์วรรณคดี กับสมเด็จพระราชบิดาไว้หลายเรื่อง ได้แก่ อุณรุท รามเกียรติ์ อิเหนา และดาหลัง ซึ่งเรียกว่า พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1     

        นอกจากนี้ยังได้ทรงนำบทละครเก่ามานิพนธ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ ไกรทอง คาวี ไชยเชษฐ์ สังข์ทอง มณีพิไชย ฯลฯ ด้านดนตรี ทรงเป็นเอตทัคคะในทาง สีซอสามสาย     ด้านศิลปะ โปรดการเขียนลวดลายอันวิจิตรงดงาม ตัวอย่างที่เด่นชัดปรากฎที่บานประตูวัดสุทัศน์เทพวราราม เมื่อปฐมวัยได้ ทรงติดตามพระราชบิดาไปในงานสงครามแทบทุกครั้ง ตั้งแต่พระชมมายุได้ 8 พรรษา     

        ทรงผนวช เมื่อ  พระชนมายุ 22 พรรษา ทรงจำพรรษา  ณ  วัดราชาธิวาส  (วัดสมอราย) เป็นเวลา 1พรรษา ลาผนวชแล้ว ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าหญิงบุญรอด ซึ่งต่อมาได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในรัชสมัยของพระองค์ ประเทศโปรตุเกสและประเทศอังกฤษ ได้ส่งผู้แทนทางการทูต มาเจริญสัมพันธไมตรีเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ คือได้ส่งมา เมื่อ พ.ศ. 2361และ พ.ศ. 2363 ตามลำดับ ด้านกฎหมาย ทรงปรับปรุงและออกกฎหมายต่างๆ ได้แก่ กฎหมายห้ามขายฝิ่นสัญญา เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน พินัยกรรม และกฎหมายอาญาอื่น ๆ เช่น ความผิดเกี่ยวกับการลงโทษ ทั้งฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักร     "สุนทรภู่ กวีเอกของไทย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในรัชกาลนี้"   


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

        ร.3 เสด็จ  พระราชสมภพ เมื่อ  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 มี  พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าทับ เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาเรียบ ก่อนขึ้นครองราชย์ทรงดำรงพระยศเป็น กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์  ได้ทรงเคยว่าราชการ  มาหลายตำแหน่ง  เช่น  กรมท่า (กระทรวงการต่างประเทศ) กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมตำรวจ และผู้ว่าความในศาลฎีกา ในรัชสมัยของพระองค์ เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ เอาใจออกห่าง กระด้างกระเดื่อง เป็นกบฎไปเข้ากับญวณ แล้วฉวยโอกาสยกทัพเข้าตี  เมืองอุบล ร้อยเอ็ด ตัวเจ้าอนุวงศ์เองยกทัพจาก  เวียงจันทร์ลงมาตี เมืองนครราชสีมาได้ แล้วให้ทัพหน้าเข้าตีสระบุรี พระองค์ได้ จัดทัพใหญ่เตรียมรับศึก ในกรุงเทพ ฯ ได้จัดการป้องกันพระนคร วางกำลัง รายรอบเมืองตั้งแต่ทุ่งบางเขน ถึงทุ่งหัวลำโพงจัดกำลังทหารไปตั้งรับที่สระบุรี ทัพเจ้าอนุวงศ์ได้กวาดต้อนผู้คนไปเวียงจันทร์ทุกวัน คุณหญิงโม ภรรยาปลัด  เมืองนครราชสีมา เป็นหัวหน้า รวบรวมพวกเชลยไทยต่อสู้ พอทัพจากกรุงเทพ ฯ ยกขึ้นไปช่วยเจ้าอนุวงศ์จึงถอยทัพกลับไปเวียงจันทร์ โดยวางกำลังคอยต้านทานกองทัพไทย ที่ยกไปตีเวียงจันทร์ไว้ที่เมืองหล่มเก่า และเมืองภูเขียว  โปรดให้  กรมพระราชวังบวรเป็นแม่ทัพ ยกทัพผ่านนครราชสีมา  ขึ้นไปตีเวียงจันทร์สายหนึ่ง อีกสายหนึ่ง ให้กรมหมื่นสุรินทร์รักษ์เป็นแม่ทัพยกไปตีฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ ที่มายึดเมืองอุบล และเมืองร้อยเอ็ด แล้วไปบรรจบกับกองทัพใหญ่ที่เวียงจันทร์ อีกสายหนึ่งให้เจ้าพระยาอภัยภูธรเป็นแม่ทัพยกไปตีฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ที่เมืองหล่มสัก  แล้วไปบรรจบทัพใหญ่ ที่  เวียงจันทร์ กองทัพไทยปราบกบฎเจ้าอนุวงศ์ได้ราบคาบ ตีกรุงเวียงจันทร์แตก จับเจ้าอนุวงศ์ได้ ในปี พ.ศ. 2371     

        เสร็จศึกแล้วได้โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งคุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารีในรัชกาลของพระองค์ ประเทศไทยได้เริ่มเปิด ประเทศรับ ชาวยุโรป อย่างกว้างขวาง อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา ส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยการค้าขายกับ อังกฤษรุ่งเรืองมาก บางคราวมีเรือสินค้าเข้ามาจอดในแม่น้ำเจ้าพระยาถึง 50 ทางสหรัฐอเมริกาได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาสอนศาสนา และนำเอาวิชาการแพทย์แผนใหม่ โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์  และสอนภาษาอังกฤษให้คนไทย  ผู้ที่ควรได้รับเกียรติในผลงานนี้ คือ หมอบรัดเลย์ ทรงโปรดให้มีประกาศห้ามนำฝิ่นเข้ามาขายในประเทศ และให้เก็บฝิ่นที่มีอยู่ในประเทศนำไปเผาทั้งหมด     ด้านพระศาสนา ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา สร้างวัดใหม่ 9 วัด บูรณะวัดเก่า 60 วัด โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระนอนใหญ่ที่วัดโพธิ์ และในรัชกาลนี้ได้มีกวีแก้วแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้น คือ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์ วาสุกรี พระราช โอรสในรัชกาลที่ 1)  


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        ร.4 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้ามหามาลาเมื่อพระชนมายุได้ 9 พรรษา ได้รับสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎมีพระราชอนุชาร่วมพระราชมารดา คือเจ้าฟ้าจุฬามณี ซึ่งต่อมาได้รับสถาปนาเป็น พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมายุได้ 21 พรรษา ได้ออกผนวชตามประเพณีและอยู่ในเพศบรรพชิต ตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อรัชกาลที่ 3 สวรรคตจึงได้ลาสิกขามาขึ้นครองราชสมบัติ     

        ระหว่างที่ทรงผนวช  ประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุ แล้วทรงย้ายไปอยู่วัดราชาธิวาส (วัดสมอราย) พระองค์ได้ทรงตั้งคณะสงฆ์ ชื่อ " คณะธรรมยุตินิกาย " ขึ้น ต่อมาทรงย้ายไปอยู่วัดบวรนิเวศวิหารได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะ และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศองค์แรก ทรงรอบรู้ภาษาบาลีและแตกฉานในพระไตรปิฎก นอกจากนั้น ยังศึกษาภาษาลาติน และภาษาอังกฤษจนสามารถใช้งานได้ดีในรัชสมัยของพระองค์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส ต่างก็ส่งทูตมาขอทำสนธิสัญญาในเรื่อง สิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้แก่คนในบังคับของตน และสิทธิการค้าขายเสรี ต่อมาไทยได้ทำสัญญาไมตรีกับประเทศนอร์เวย์ เบลเยี่ยมและอิตาลี และได้ทรงส่งคณะทูตออกไปเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ นับเป็นครั้งที่สองของไทย นับต่อจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยไปยังประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส ทรงจ้างชาวยุโรปมารับราชการในไทย ในหน้าที่ล่ามแปลเอกสารตำรา ครูฝึกวิชาทางทหารและตำรวจ และงานด้านการช่าง ทรงตั้งโรงพิมพ์ของรัฐบาล ตั้งโรงกษาปณ์เพื่อผลิตเงินเหรียญ แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่ใช้อยู่เดิม มีโรงสีไฟ โรงเลื่อยจักร เปิดที่ทำการศุลกากร ตัดถนนสายหลัก ๆได้แก่ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง และถนนสีลม มีรถม้าขึ้นใช้ครั้งแรก ขุดคลองผดุงกรุงเกษม คลองมหาสวัสดิ์ คลองภาษีเจริญ คลองดำเนินสะดวก และคลองหัวลำโพง    

        ด้านการปกครอง ได้จัดตั้งตำรวจนครบาล ศาล แก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาด้านศาสนา ได้สร้างวัดราชประดิษฐ์ วัดมงกุฎกษัตริยารามและวัดปทุมวนาราม เป็นต้น ทรงเชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์ สามารถคำนวณการเกิดจันทรุปราคา และสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาหมดดวงในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปี พ.ศ. 2411 ณ ตำบลหว้ากอ(คลองวาฬ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างถูกต้อง 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช)

        ร.5 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ ก่อนขึ้นครองราชย์ทรงดำรงพระยศเป็น กรมขุนพินิตประชานาถ พระองค์ได้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศนานัปการ ทรงบริหารประเทศก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงประกาศเลิกทาส ปรับปรุงระบบการศาล ตั้งกระทรวงยุติธรรมปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ส่งเสริมการศึกษาอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนทั่วไป ตั้งกระทรวงธรรมการ ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู ส่งนักเรียนไทยไปศึกษาในยุโรป สร้างการรถไฟ โดยทรงเปิดเส้นทางเดินรถไฟสายกรุงเทพ ฯ ถึงนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2421 สร้างโรงไฟฟ้าจัดให้มีการเดินรถรางขึ้นในกรุงเทพ ฯ จัดตั้งการ ไปรษณีย์โทรเลข เมื่อ พ.ศ. 2421 สร้างระบบการประปา ฯลฯ    

        ด้านการต่างประเทศ ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลยิ่งนัก ได้ทรงนำประเทศไทยให้ รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกได้ตลอดรอดฝั่ง โดยดำเนินวิเทโศบาย ผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจเพื่อคานอำนาจ พระองค์ได้เสร็จประพาสยุโรป ถึงสองครั้ง โดยได้เสร็จเยือนประเทศ  ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี อังกฤษ ออสเตรีย ฮังการี เบลเยี่ยม อิตาลี สวีเดน และเดนมาร์ก เมื่อ ปีพ.ศ. 2440 ทรงแต่งตั้งราชทูตไปประจำ ประเทศต่าง ๆ ใน ปี พ.ศ. 2424 ได้แก่  อิตาลี  เยอรมันเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ออสเตรีย ฮังการี เดนมาร์ก สวีเดน โปรตุเกส นอร์เว และ สเปน อังกฤษ ในปี พ.ศ. 2425 สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2427 รัสเซียในปี พ.ศ. 2440 และญี่ปุ่นใน ปี พ.ศ. 2442      พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร ให้เป็นสุขร่มเย็นโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ได้ทรงทราบความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพสกนิกร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู้ และวิทยาการแขนงต่าง ๆอย่างกว้างขวาง และนำมาใช้บริหารประเทศให้ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยะมหาราช    

        ด้านการพระศาสนาทรงทำนุบำรุงและจัดการให้เหมาะสมเจริญรุ่งเรือง ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขึ้น ณ วัดมหาธาตุ และมหามงกุฎราชวิทยาลัยขึ้น ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และวิชาการชั้นสูงนอกจากนั้น ยังทรงสร้างวัดเทพศิรินทราวาส และวัดเบญจมบพิตร ซึ่งนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามยิ่งแห่งหนึ่งของกรุงเทพ ฯ 


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

        ร.6 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้า กรมขุนเทพทวาราวดี เมื่อพระชนมายุได้ ๘ พรรษา เมื่อพระชนมายุได้๑๑ พรรษา ได้เสด็จไปศึกษาวิชาการที่ประเทศอังกฤษ ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และศึกษาวิชาการทหารบก ที่โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๗     เสด็จกลับประเทศไทยแล้ว ทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งจเรทัพบก และทรงบัญชาการทหารมหาดเล็กดำรงพระยศพลเอก     เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้ทรงปรับปรุงด้านการศึกษาของไทย โปรดให้  ตราพระราชบัญญัติ  ประถมศึกษา ให้เป็น  การศึกษาภาคบังคับ ทรงตั้งกระทรวงการทหารเรือ กองเสือป่า และกองลูกเสือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรมศิลปากร โรงไฟฟ้าหลวงสามเสน คลังออมสินกรมสถิติพยากรณ์ กรมสรรพากร กรมตรวจเงินแผ่นดิน กรมมหาวิทยาลัย กรมรถไฟหลวง และเปิดเดินรถไฟไปเชื่อมกับมลายู ตั้งสถานเสาวภาและกรมร่างกฎหมาย ทรงเปลี่ยนการใช้ รัตนโกสินทรศก (ร.ศ)เป็นพุทธศักราช (พ.ศ.) พระองค์ได้ทรงปลูกฝัง  ความรักชาติให้เกิดขึ้นใน  หมู่ประชาชาวไทย  ทรงเป็นศิลปิน  และส่งเสริมงานประพันธ์เป็นอย่างมาก ทรงเป็นผู้นำในการประพันธ์วรรณคดีไทย ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ทรงเขียนหนังสือทางด้านประวัติศาสตร์ และด้านการทหารไว้เป็นจำนวนมาก ประมาณถึง ๒๐๐ เรื่อง พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของไทย    

         การปกครองประเทศ ได้ทรงเจริญรอยตามสมเด็จพระราชบิดา สานต่องานที่ยังไม่เสร็จสิ้น ในรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยมีสมรภูมิอยู่ในทวีปยุโรป ทรงตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับเยอรมัน โดยเข้าร่วมกับสัมพันธมิตร ได้ส่งทหารไทยไปร่วมรบ ณ ประเทศฝรั่งเศส ผลที่สุดได้เป็นฝ่ายชนะสงคราม ทำให้ไทยได้รับการแก้ไขสนธิสัญญา ที่ไทยเสียเปรียบต่างประเทศได้เป็นอันมาก   


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

         ร.7 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ เป็น พระราชโอรสพระองค์เล็กของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้รับสถาปนาเป็นกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาเมื่อพระชนมายุได้ ๑๒ พรรษา ได้เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารบก ที่ประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศสสำเร็จการศึกษาแล้วเสด็จกลับประเทศไทย เข้ารับราชการที่กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๑ รักษาพระองค์ ในตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย ต่อมาได้รับราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นปฐม ปลัดกรมเสนาธิการทหารบก ผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ ๒ แล้วได้ทรงกรมเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา     เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ในช่วงเวลาที่ เศรษฐกิจของประเทศและของโลกกำลังทรุดหนัก อันเป็นผลเนื่องมาจากสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงแก้ไขอย่างเต็มพระกำลังความสามารถจนประเทศไทย ได้รอดพ้นจากวิกฤติการณ์นั้นได้ในรัชสมัยของพระองค์ ไทยสามารถติดต่อกับนานาประเทศทางวิทยุ และโทรเลขได้โดยทั่วไปเป็นครั้งแรก ทรงพระราชทานนามหอสมุดแห่งชาติ พิมพ์พระไตรปิฎกเล่มใหม่ สร้างโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เปิดเดินรถไฟไปถึงชายแดนไทยติดต่อกับเขมร แก้ไขระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหม่ ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศพระราชบัญญัติเงินตรา และทรงตรากฎหมายอื่น ๆอีกเป็นจำนวนมาก สร้างสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า ฯ)วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ คณะราษฎร์ ได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ พระองค์ได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ ต่อมาได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๓๐พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ ประเทศอังกฤษ  พระราชหัตถเลขาที่ทรงลาออกจากราชบัลลังค์ มีความตอนหนึ่งว่า "ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร"  


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

        ร.8 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมันทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่สองของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เมื่อพระชนมายุได้ ๓ เดือน ได้ตามเสด็จพระบรมชนกนาถและพระราชมารดา ไปประทับอยู่ ณ ประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา จนพระชนมายุได้ ๓ พรรษา จึงเสด็จกลับ  ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมเด็จพระราชชนนีได้นำเสด็จไปประทับอยู่ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖     เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ เมื่อ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อพระชนมายุได้ ๑๐พรรษา จึงต้องมีคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวรรตน์จาตุรงต์ เป็นประธาน ต่อมาพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เป็น ประธาน     พระองค์มีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาในพสกนิกร โปรดการ ศึกษา การกีฬา การช่างและการดนตรี ได้เสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิต- เซอร์แลนด์ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบ ได้เสด็จนิวัติประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จึงได้ถวายราชกิจเพื่อให้ทรงบริหารโดยพระราชอำนาจ     เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ได้เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดฝัน พระองค์ต้องอาวุธปืน เสด็จสวรรคตณ ที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง ยังความเศร้าสลด และความอาลัยรักจากพสกนิกรเป็นที่ยิ่ง 


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        ร.9 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ มลรัฐแมซซาชูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระราชโอรส  องค์เล็กของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อพระชนมายุได้ ๑ พรรษา ได้เสร็จนิวัตสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ภายหลังจากที่สมเด็จพระราชบิดาเสด็จทิวงคตแล้ว ได้เสด็จกลับไปประทับที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเข้ารับการศึกษา ณ ที่นั้นเมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สืบแทน เมื่อพระชนมายุได้ ๑๙พรรษา โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แล้วทรงเสด็จไปศึกษาต่อในวิชานิติศาสตร์ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์     พระองค์ได้เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและได้ทรงเข้าพระราชพิธี อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศ เป็น ม.ร.ว.สิริกิต์ กิติยากรพระธิดาของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และได้ประกาศ พระบรมราชโองการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี     ได้มีพระบรมราชาภิเษก เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร์ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓     ได้เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงเสด็จนิวัติพระนคร ได้เสด็จออกผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๙ แล้วเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างที่ทรงผนวชสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จึงได้รับโปรดเกล้า ฯให้สถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ    

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นเอนกประการ แผ่ไพศาลไปทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ     ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทั้งในยุโรป เอเชีย และ อเมริกา เพื่อเจริญพระราชไมตรีอย่างกว้างขวาง ปรากฎพระเกียรติคุณอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้านในประเทศทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบทที่อยู่ห่างไกลเพื่อรับ ทราบปัญหาต่าง ๆโดยตรงและได้ทรงริเริ่มโครงการตามพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นพร้อมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถช่วยตนเองได้    

        พระราชกรณียกิจของพระองค์ ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ และในฐานะส่วนพระองค์เป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทรงเต็มเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆยากที่จะหาผู้เสมอเหมือน ทรงมีพระราชศรัทธาตั้งมั่น และแตกฉานในพระศาสนาและทรงถ่ายทอดแก่พสกนิกรของพระองค์ในทุกโอกาส ดังเราจะได้พบในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ประชาชนในโอกาสต่าง ๆ อย่างมิรู้สิ้น  • เข้าชม:  146,617
  • โหวต:  0
  • ความเห็น:  177
  •  กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
Username :     Password :    

แสดงความเห็น

 


 


ความเห็นที่ 177

napatzaza
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เมื่อ 2016-02-16 19:00:36  (IP: 171.5.243.xx)
ความเห็นที่ 176

napatzaza
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เมื่อ 2016-02-16 19:00:33  (IP: 171.5.243.xx)
ความเห็นที่ 175

napatzaza
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เมื่อ 2016-02-16 19:00:32  (IP: 171.5.243.xx)
ความเห็นที่ 174

napatzaza
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เมื่อ 2016-02-16 19:00:31  (IP: 171.5.243.xx)
ความเห็นที่ 173

napatzaza
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เมื่อ 2016-02-16 19:00:30  (IP: 171.5.243.xx)
ความเห็นที่ 172

napatzaza
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เมื่อ 2016-02-16 19:00:28  (IP: 171.5.243.xx)
ความเห็นที่ 171

napatzaza
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เมื่อ 2016-02-16 19:00:26  (IP: 171.5.243.xx)
ความเห็นที่ 170

napatzaza
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เมื่อ 2016-02-16 19:00:24  (IP: 171.5.243.xx)
ความเห็นที่ 169

นศท. ชัชวาลย์ ไชโย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เมื่อ 2014-10-08 22:46:12  (IP: 49.230.105.xx)
ความเห็นที่ 168

0876728173
ทรงพระเจริญ
เมื่อ 2014-09-18 17:32:11  (IP: 1.46.12.xx)
ความเห็นที่ 167

รุ่ง
ทรงพระเจริญ
เมื่อ 2014-09-09 10:15:46  (IP: 182.93.201.xx)
ความเห็นที่ 166

รุ่ง
ทรงพระเจริญ
เมื่อ 2014-09-09 10:15:43  (IP: 182.93.201.xx)
ความเห็นที่ 165

รุ่ง
ทำอะไย
เมื่อ 2014-09-09 09:58:20  (IP: 182.93.201.xx)
ความเห็นที่ 164

รุ่ง
ทำอะไย
เมื่อ 2014-09-09 09:58:11  (IP: 182.93.201.xx)
ความเห็นที่ 163

รุ่ง
อยากรููุุุุุุุุุุูุุ้ประวัติ 555+
เมื่อ 2014-09-09 09:56:19  (IP: 182.93.201.xx)
ความเห็นที่ 162

วรันพร
อยากรู้คำนำจากรัชกาล1-9
เมื่อ 2014-02-02 14:54:49  (IP: 171.100.75.xx)
ความเห็นที่ 161

ว้าว
ดีอ่ะ55
เมื่อ 2013-10-16 17:38:11  (IP: 27.55.46.xx)
ความเห็นที่ 160

คนน่าร๊าก
ไม่เห็นจะมีรูปเรย
เมื่อ 2013-09-08 08:46:01  (IP: 125.26.79.xx)
ความเห็นที่ 159

ปุ้ย
ดีมากจัดได้สวย
เมื่อ 2013-07-03 13:17:39  (IP: 182.93.204.xx)
ความเห็นที่ 158

ออม
ดี
เมื่อ 2013-07-03 13:14:20  (IP: 182.93.204.xx)
ความเห็นที่ 157

chirada
ขอบคุรค่ะ
เมื่อ 2013-02-26 11:19:04  (IP: 182.93.190.xx)
ความเห็นที่ 156

ธัญญาภรณ์
ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถทุกพระองค์เลยค่ะ
เมื่อ 2013-02-16 09:03:32  (IP: 223.204.170.xx)
ความเห็นที่ 155

ฟิล์ม
ขอบคุณค่ะ
เมื่อ 2013-02-14 07:19:38  (IP: 1.1.236.xx)
ความเห็นที่ 154

ณาวาล
ขอทรงพระเจริญน่ะค่ะ
เมื่อ 2013-02-12 10:11:30  (IP: 182.93.213.xx)
ความเห็นที่ 153

รักเธอ ไม่มีวัน เปลี่ยน
ทรงทำได้ดีมากเลยคัฟ
เมื่อ 2013-02-12 09:23:08  (IP: 118.174.2.xx)
ความเห็นที่ 152

ดา
ทรงพระ
เมื่อ 2013-02-07 12:45:32  (IP: 119.42.102.xx)
ความเห็นที่ 151

สาหย่าย
น่าจะทำให้ดีกว่านี้นะ ถึงจะยาวแต่ใช่ว่าจะดี เพราะว่าไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของทุกพระองค์
เมื่อ 2013-01-24 14:10:13  (IP: 182.93.202.xx)
ความเห็นที่ 150

มานส
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
เมื่อ 2013-01-18 13:36:24  (IP: 101.51.30.xx)
ความเห็นที่ 149

คนหวังดีต่อในหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญน่ะค่ะ
เมื่อ 2013-01-02 11:49:54  (IP: 180.183.94.xx)
ความเห็นที่ 148

กาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมื่อ 2012-12-23 12:50:06  (IP: 223.205.87.xx)
ความเห็นที่ 147

คนน่ารัก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมื่อ 2012-12-09 15:29:09  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 146

นทีึครับ
i love king
เมื่อ 2012-12-05 16:10:24  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 145

janny naka
รักในหลวงมากๆคร่ะ
เมื่อ 2012-12-02 18:04:03  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 144

เบฟ
อยากรู้ประวัติของท่าน
เมื่อ 2012-11-27 09:38:37  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 143

เบฟ
อยากรู้ประวัติของท่าน
เมื่อ 2012-11-27 09:38:33  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 142

ยุพา
ได้ความรู้มากขึ้นจากเดิมเลยค่ะ
เมื่อ 2012-11-17 16:43:15  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 141

พาวณี
ข้อมูลเยอะมาก หาเว็บเดียวได้ครบเลย Thank you
เมื่อ 2012-11-16 20:59:54  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 140

พาวณี
ข้อมูลเยอะมาก หาเว็บเดียวได้ครบเลย Thank you
เมื่อ 2012-11-16 20:59:51  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 132

FUS RO DAH
อยา่างเจ๋งอ่ะ~
เมื่อ 2012-10-30 20:00:15  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 131

1524
ขอบคุณ

ความรู้เยอะมาก

ข้อมูลดีมาก

ขอให้มี www.นี้ที่ดีอยางนี้ตลอดไป
เมื่อ 2012-10-25 18:03:25  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 130

้่ด้่
ขอบคุณ
เมื่อ 2012-10-16 12:12:54  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 129

กกกกกกก
หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหี
เมื่อ 2012-10-12 08:46:29  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 128

ยาว
ชอบคุณ
เมื่อ 2012-09-27 08:48:51  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 127

แพรวา
รักคนน่ารัก
เมื่อ 2012-09-20 14:15:17  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 126

รักน่า
รักน่า
เมื่อ 2012-09-11 16:57:30  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 125

supattra pengjai
ความรู้เยอะมาก
เมื่อ 2012-09-09 09:38:25  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 124

น้อง
เหมือนพิมพ์อยู่คนเดียวเลย
เมื่อ 2012-09-06 17:04:55  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 123

tan
ให้ความรู้เยอะเลย
เมื่อ 2012-08-25 07:14:08  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 122

pop
อ่านจนหมดเเล้วทำเอามึนหัวเลย
เมื่อ 2012-08-05 14:26:23  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 121

อรไพลิน
ขอให้มี www.นี้ที่ดีอยางนี้ตลอดไป
เมื่อ 2012-07-28 12:13:54  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 120

kaetisak sangsri
ผมขอแนะนำว่า ควรจะแบ่งเป็นช่วงๆตั้งแต่รัชกาลที่๑-๙
และควรจะองมีรูปภาพด้วย
เมื่อ 2012-07-17 17:33:18  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 119

pimphkan
ยาวมากกกกกกกกกกกกกกกกก
เมื่อ 2012-07-13 14:08:32  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 118

pimphkan
สุดยอดดดดดดดดดดดดดด
เมื่อ 2012-07-13 14:07:01  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 117

ด.ญ.เหมือนฝัน
น่าจะมีรูปภาพด้วย
เมื่อ 2012-07-12 15:53:57  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 116

ด.ญ.เหมือนฝัน
น่าจะมีรูปภาพด้วย
เมื่อ 2012-07-12 15:53:48  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 115

คนดีสี...
จัยจ้าเรามีงานพอดี๊เรย5555++
เมื่อ 2012-07-05 18:23:09  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 114

คนดี ของสังคม
ข้อมูลดีมาก แต่น่าจะบอกพระนามในรัชกาลต่างๆก่อนคะ
เมื่อ 2012-07-02 13:30:46  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 113

สุดๆๆ
ดีมากเลย
เมื่อ 2012-07-01 09:15:59  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 112

tangkwa
เยอะไปมั๊ย
เมื่อ 2012-07-01 08:36:46  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 111

อะไรก็ได้
นี่ขนาดย่อนะเนีย ยังยาว สะขนาดนี่ เขียนมืองิงแน่ คุณคูรไม่ให้ย่อด้วย
เมื่อ 2012-06-19 18:44:59  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 110

จูเนียร์
เอาสะปรวดหัวเลยนะครัาบบบบบบ
เมื่อ 2012-06-11 16:54:24  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 109

เจอร์รี่
ทามมัยต้องมีพระมหากษัตริย์อยากรู้ยัง
ขอบคุณที่ให้อ่านประวัติของรัชกาลที่ 1-9ค่า
บายยยหายและนะ *-* ♥♥♥♥♥♥ รักมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
เมื่อ 2012-06-11 16:51:52  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 108

เจอร์รี่
ทามมัยต้องมีพระมหากษัตริย์อยากรู้ยัง
ขอบคุณที่ให้อ่านประวัติของรัชกาลที่ 1-9ค่า
บายยยหายและนะ *-* ♥♥♥♥♥♥ รักมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
เมื่อ 2012-06-11 16:51:45  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 107

น้ำน
ทำไม ร.8ถึงสวรรคตอยากรู้จิง.......
เมื่อ 2012-06-10 21:23:52  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 106

หีบาน นมใหญ่
อยากมีเมียรวยจัง อยากอึ๊บคนอย่างเอาคน
เมื่อ 2012-05-30 18:33:42  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 105

แพรว
ความรู้นี้มีประโยชน์ จงนำโจทยืนี้ไปใช้เป็นความรู้
เมื่อ 2012-05-30 18:32:02  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 104

ก้อง
อยากมีเพศสัมพัน
เมื่อ 2012-05-25 10:20:18  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 103

Kloa
ผมอ่านหมดแล้ว เล่นเอาสะ ป่วดหัวเลย ToT
เมื่อ 2012-05-07 10:42:06  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 102

1234
Love
เมื่อ 2012-04-03 18:13:32  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 101

1234
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
เมื่อ 2012-04-03 18:12:18  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 100

terauit
ผมอ่านหมด เอาซะเหนื่อยเลย
เมื่อ 2012-02-26 19:16:37  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 99

สา
หียานๆๆๆๆๆของแม่มึงยาวเท่าไร
เมื่อ 2012-02-17 17:57:09  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 98

มานน
อยากมีแฟนนมยาน
เมื่อ 2012-02-17 17:56:28  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 97

นารี
ขอเกมหน่อย
เมื่อ 2012-02-17 17:53:57  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 96

ออย
ข้อมูลเเน่นมาก
เมื่อ 2012-02-17 13:15:20  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 95

บยาเมรส่
แอนเท็นพูเอกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เมื่อ 2012-02-15 11:21:12  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 94

5
เอาไห้โหด เอาไหมันร้อง
เมื่อ 2012-02-15 11:12:08  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 93

4
เอามันเยอะๆๆๆ
เมื่อ 2012-02-15 11:11:04  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 92

สาม
แอนเท็นพูเอก
เมื่อ 2012-02-15 11:09:58  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 91

รวย
หนึ่งบ้าเอิร์ททั้งโคด
เมื่อ 2012-02-15 11:06:10  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 90

รวย
หนึ่งบ้าเอิร์ททั้งโคด
เมื่อ 2012-02-15 11:06:00  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 89

รวย
แอนนี่ เทนแอน พูเอก
เมื่อ 2012-02-15 11:03:54  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 88

กด
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+
เมื่อ 2012-02-15 11:02:34  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 87

Meow
ขอบคุณค่ะ ได้ทำรายงานแล้ว ^^
เมื่อ 2012-02-09 17:25:29  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 86

รักน่ะครับ
55555555555+สนุกมา กครับผมทีมท่าค้อนครพนม
ชื่อfacebook ธนาวัฒน์ หมั่นคง
กับtem Zazx
เมื่อ 2012-02-08 15:00:06  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 85

บีม
สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เมื่อ 2012-02-07 12:27:08  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 84

บีม
สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เมื่อ 2012-02-07 12:27:06  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 83

บีม
สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เมื่อ 2012-02-07 12:27:03  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 82

บีม
สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เมื่อ 2012-02-07 12:27:02  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 81

บีม
สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เมื่อ 2012-02-07 12:27:01  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 80

บีม
สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เมื่อ 2012-02-07 12:26:59  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 79

บีม
สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เมื่อ 2012-02-07 12:26:57  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 78

บีม
สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เมื่อ 2012-02-07 12:26:57  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 77

บีม
สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เมื่อ 2012-02-07 12:26:50  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 76

บีม
สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เมื่อ 2012-02-07 12:26:47  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 75

บีม
สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เมื่อ 2012-02-07 12:26:40  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 74

Meen
สนุกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก555555555555555555555555555555555555++++++++++++++++++++++++++++++++++++666666666666666666666666666666666666
เมื่อ 2012-02-07 12:24:42  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 73

สาว
สนุกจริงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง55555555555555555555555555555555555
เมื่อ 2012-02-07 12:22:17  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 72

ณีอง parw
สนุกมากเลยค่ะ อยากให้ทุกคนเข้ามาอ่านกันเยอะเยอะน่ะจร่า
เมื่อ 2012-02-03 14:51:40  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 71

อรวรรณ ขำสม
อีกอย่างถ้าเขียนตัวใหญ่กว่านี้คงจะร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกว่านี้
เมื่อ 2012-01-12 18:17:35  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 70

อรวรรณ ขำสม
ดีเนาะได้รู้ประวัติเจ้า
เมื่อ 2012-01-12 18:12:15  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 69

แอ๋ม
ทำไมมันยาวอ่า
เมื่อ 2012-01-11 21:02:10  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 68

nasa
ดี
เมื่อ 2012-01-10 16:14:22  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 67

พลอย
ตัวเล็กมากกกกกกกกกกก 5555555
เมื่อ 2012-01-05 14:13:35  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 66

พลอย
ตัวเล็กมากกกกกกกกกกก 5555555
เมื่อ 2012-01-05 14:13:16  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 65

pang
ok แต่แย่ไปหน่อยนะ
เมื่อ 2012-01-04 17:44:58  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 64

pang
ok เลย
เมื่อ 2012-01-04 17:43:40  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 63

กรกนก
Thank you
เมื่อ 2012-01-03 10:26:45  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 62

dk
แย่ครับ ไม่มีการเว้นตัวหัวข้อเลย
เมื่อ 2011-12-29 18:11:42  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 61

ไหม ศิษย์เนรัญ
ไม่ค่อยอยากเขียนไปเลย ทำไมฉันต้องเขียนให้แกอ่าน
ด้วย555+++
เมื่อ 2011-12-20 09:21:50  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 60

สุนันทินี
ดี เยี่ยม สุดยอด
เมื่อ 2011-12-20 09:14:33  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 59

สุธิตา
ก็พอใช้ได้มั่งคะ.....
เมื่อ 2011-12-20 09:13:36  (IP: 202.80.231.xx)
ความเห็นที่ 58

Array
เมื่อ   (IP: ...xx)

  •  คลิปหลุด ภาพหลุด
  • more     •  มาดามโอ
  • more